บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอรไพร์ส (OSS) ปรับองค์กรใหม่สู่ One Stop Service 4.0

คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด ประกาศในการประชุมนโยบายและแผน ในไตรมาสสุดท้าย (Q4/2559) กระโดดคุมบังเหียนเอง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรรองรับ Thailand 4.0 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enchancing) พร้อมพัฒนาแรงงานให้มี “ความรู้” “ความเชี่ยวชาญ” และ “ทักษะ” สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน ให้เป็นไปตามแผน Thailand 4.0 & National Human Capital Development

คุณพจนีย์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  เนื่องจากประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลก ด้วยการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม  เราเองคงต้องปรับตัว  ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  จำเป็นอย่างยิ่งที่เรา ในฐานะผู้ให้บริการบริหารงานบุคลากร จะต้องเตรียมคนให้พร้อมในการจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าไปบริการลูกค้าให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงจัดโครงการ Change to One Stop Service 4.0” โดยขณะนี้ กำลังอยู่ในแผนพัฒนาว่า จะขับเคลื่อนคนให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัลอย่างไร จะมีวิธีการบริหารการทำงานผ่านระบบออนไลน์อย่างไร และ จะบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร และ ต้องฝึกอบรมพนักงาน ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของเรามีสำนึกค่านิยมในความรับผิดชอบต่อสังคม และ ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และ ความคิดสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นภารกิจที่เราจะต้องนำพาคนและองค์กรไปสู่จุดนั้นให้ได้