NEWS & ACTIVITIES
ฝึกอบรมพนักงาน หน่วยงาน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
Client Logo

บริษัทได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การให้บริการด้วยความเป็นเลิศ"ให้กับพนักงาน ขับรถยนต์ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานเร่งรัดหนี้สิน และ พนักงานเสริ์ฟ ประจำหน่วยงาน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โดยมีคุณมนูญ ทุมแสนหัวหน้าส่วนบริหารทรัพย์สินธนาคาร ฝ่ายจัด ซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงานกลาง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มห.....

วัน สต๊อป เซอร์วิส จัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
Client Logo

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างมาก